ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HumanoiT Informatikai Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által a https://gdpr-okosan.hu Honlapján (továbbiakban: Honlap) keresztül nyújtott, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseirőlszóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.) 2. § a) pontja szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazzák.

A Honlap célja, hogy a Szolgáltató az Ügyfelek részére olyan dokumentumokat és más szolgáltatásokat (a továbbiakban: Termékek) tegyen – a jelen ÁSZF-ben szabályozott módon és a Honlapon lévő árak ellenében – elérhetővé, amelyek szakszerű felhasználásával, illetve igénybevételével az Ügyfelek adatkezelési gyakorlatukban eleget tehetnek az Európai Parlament és Tanács 2016/679. számú Rendelet (továbbiakban: GDPR) 2018. május 25. napjától alkalmazandó rendelkezéseinek, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) előírásainak.

Az Ügyfél jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az ügyletkötés során jogi személy képviseletében vagy egyéni vállalkozóként jár el, a szerződést önálló foglalkozásával, gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében köti, így nem minősül sem a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint, sem pedig a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fgytv.) 2. § a) pontja szerint fogyasztónak.

 

1.  Szolgáltató adatai

Név: HumanoiT Informatikai Kft.
Székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.
Cégjegyzékszám: 01-09-938885
Adószám: 13606022-2-41
Elektronikus elérhetőség: info@humanoit.hu
Bankszámlaszám: OTP Bank 11711003-21239782-00000000
Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

 

2.  Általános tudnivalók

2.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevétele elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

2.2. A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően jön létre. Felek között a szolgáltatás igénybevételével magyar nyelven létrejött szerződés – a Felek megállapodása alapján – írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt elektronikusan iktatja, és annak létrejöttét követő

1 évig őrzi. A szerződés – amely az Ügyfél által küldött megrendelés valamint az azt visszaigazoló e-mail – és a szerződéskötés napján hatályos ÁSZF utólag, kérésre hozzáférhető.

2.3. A Honlap szolgáltatásait valamennyi Ügyfél jogosult igénybe venni, amennyiben a megismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben, illetve az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatban foglaltakat.

 

3.  A Termékekkel kapcsolatos részletek

3.1. A Honlapon elérhető Termékek lényeges tulajdonságai, jellemzői, azok felhasználására vonatkozó előírások a Terméklistát tartalmazó felületen részleteiben megismerhetőek.

3.2. Az egyes Termékek ára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó és részletező módon, forintban van feltüntetve (bruttó ár).

3.3. A Termék megvételét és letöltését követően az Ügyfél a Termékeket kizárólag a saját szervezete által végzett adatkezelés során használhatja fel (megtekintés, használat, szerkesztés, módosítás, lemásolás). A Termékek minden ettől eltérő használata szerzői jogokat sért; a dokumentumok Honlapon lévő eredeti formájában történő eladása, viszonteladása, levédetése a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában tilos.

3.4. A Honlapon vannak olyan Termékek, amelyek keretében a Szolgáltató és/vagy Együttműködő Partnere, dr. Dobos István ügyvéd személyesen kimegy/kimennek az Ügyfél székhelyére és szóbeli tanácsadást nyújt/nyújtanak. Az ilyen Termékekkel kapcsolatos részletek a Termék leírásánál megtalálhatóak. Tekintettel arra, hogy ezen Termékek esetében az Együttműködő

Partner kizárólag az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Ütv.) 41. § szerinti jogi tanácsadást lát el, az Ütv. 29. § (1) bekezdésére figyelemmel nem köteles írásbeli megbízási szerződés kötésére az Ügyféllel.

3.5. A Honlapról megrendelhető Termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek árát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Honlap felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a Terméket hibás áron hozzáférhetővé tenni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő elérhetővé tételt, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

 

4.  Együttműködő Partner adatai

Név: dr. Dobos István ügyvéd
Székhely: 1026 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 43/A/1
Adószám: 50242904-2-41
Elektronikus elérhetőség: office@doboslegal.eu
Nyilvántartásba vevő hatóság: Budapesti Ügyvédi Kamara
Nyilvántartási szám: 19810
Honlapja:  https://doboslegal.eu/

 

5.  Megrendelés

5.1. A Főoldalon található Termékek menüpontjai alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a megrendelésre. Az adatlapon az Ügyfélnek meg kell adnia – egyéni vállalkozó esetén nevét – cégnevét és céges e-mail címét. Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy jelen

ÁSZF, valamint a Honlapon közzétett Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat valamennyi rendelkezését és feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban foglalt kapcsolattartás céljából történő adatkezelésekhez hozzájárul.

5.2. A megrendelés feladására a „Megrendelem” feliratra kattintást követően kerül sor. A megrendelés feladása az Ügyfél részére fizetési kötelezettséget keletkeztet a Honlapon meghatározottak szerint. Az ÁSZF 3.4. pontjában szereplő Termékek esetében a megrendelési folyamat megindítására az „Érdeklődöm” feliratra kattintással kerül sor. Ilyenkor a visszaigazoló e-mail kapcsolatfelvétel céljából került kiküldésre.

5.3. A megrendelést a Szolgáltató csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Ha az Ügyfél valamely mezőt nem tölt ki, a megrendelés nem adható le.

5.4. Az Ügyfél a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

5.5. Az Ügyfél jogosult megrendelését bármikor törölni a Szolgáltatónak küldött e-mailen keresztül tett jognyilatkozatban. A törlést kérő levél megérkezését követően a Szolgáltató köteles késedelem nélkül, de legkésőbb 3 munkanapon belül gondoskodni a megrendelés törléséről. Szolgáltató – kétség esetén – jogosult az adott Ügyfél cégjegyzékben vagy más hivatalos nyilvántartásban megadott e-mail címére küldött üzenet útján meggyőződni arról, hogy a törlést kérő személy valóban jogosult az Ügyfél képviseletére. Az Ügyfél adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a korábban megrendelt Termékekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok – jogszabály alapján kötelező – megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az Ügyfél adatainak visszaállítására többé nincs lehetőség, az adott Ügyfél újból leadhat megrendelést.

 

6.  Adatbeviteli hibák javítása

6.1. A Szolgáltató minden megrendelést egy önálló Ügyfélként kezel. Az Ügyfél vállalja, hogy a megrendelés során megadott adatokat szükség szerint – a Szolgáltatónak küldött e-mailes kérelemmel – frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. Az adatok Szolgáltató felé nem közölt megváltoztatásából eredő bármilyen többletköltség Ügyfelet terheli. A korábban rögzített adatokat az Ügyfél e-mailben küldött kérése alapján Szolgáltató köteles helyesbíteni. Az adatbeviteli hibák javítását a Szolgáltató köteles 3 munkanapon belül elvégezni az Ügyfél erre irányuló – e-mailben küldött – kérelme alapján.

 

7.  Megrendelés visszaigazolása

7.1. Az Ügyfél által elküldött megrendelés (szerződés megkötésére tett ajánlat) megérkezését a Szolgáltató visszaigazoló e-mailen keresztül legkésőbb 3 munkanapon belül visszajelzi az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a megrendelés során megadott adatokat, a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a Szolgáltató bankszámlaszámát, a megrendelt Termék megnevezését és a Termék díját. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

7.2. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló emailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé. Ebben az esetben a Szolgáltató a megrendelést ennek megfelelően módosítja.

 

8.  Fizetés módja, feltételei

8.1. Az Ügyfél megrendelését – a visszaigazoló e-mailben foglalt tájékoztatás alapján – banki átutalással, bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki.

8.2. A Szolgáltató a megrendelés feldolgozását és a fizetés teljesítését követően, e-mailben elektronikus számlát küld meg az Ügyfél által megadott e-mail címre. Az ÁSZF elfogadásával az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató elektronikus számlát állítson ki. Jelen hozzájárulás visszavonására a Szolgáltatóhoz intézett erre vonatkozó, egyértelmű jognyilatkozattal – e-mail formájában – van lehetőség.

8.3. A Szolgáltató a Terméket az Ügyfél által megfizetett összegnek az ÁSZF 1. részében szereplő bankszámlán történő jóváírását követően – az elektronikus számlával együtt – küldi meg az Ügyfél részére.

8.4. Olyan Termékek esetében, amelyeknél a Szolgáltató, és/vagy Együttműködő Partnere személyesen kimegy az Ügyfél székhelyére szóbeli tanácsadás nyújtása céljából, a Szolgáltató az elektronikus számlát a tanácsadás befejezését követően állítja ki és küldi meg az Ügyfél által megadott e-mail címre.

 

9.  Felelősségi kérdések

9.1. A véletlenül közzétett, az Ügyfél Elkertv 13. §-ban meghatározott jogát sértő információ esetén Szolgáltató az Ekertv. szerinti megkeresés esetén eleget tesz a foglalt értesítési és eltávolítási kötelezettségeinek. Szolgáltató úgyszintén törvényes határidőben eleget tesz bármely hatósági vagy bírósági megkeresésnek.

9.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető következményekért (hibáért vagy károkért) semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltatót a megrendeléskor megadott adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltató – kétség esetén – jogosult az adott Ügyfél cégjegyzékben vagy más hivatalos nyilvántartásban megadott e-mail címére küldött üzenet útján meggyőződni arról, hogy a megrendelést leadó személy valóban jogosult az Ügyfél képviseletére.

9.3. A Szolgáltató kizár minden felelősséget Ügyfelei – Honlap által vagy útján – megvalósított jogsértéseiért.

9.4. Amennyiben az Ügyfél a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására a 10.1. pontban foglaltak szerint.

 

10.  Szerzői jogok

10.1. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja a Honlapon megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak.

10.2. A Honlap tartalmának másolása, egészének vagy részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy nyomtatása kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

10.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a megrendelés, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Honlap felületén található kereskedelmi nevek vagy védjegyek bármely használatára, hasznosítására.

 

11.  Egyebek

11.1. A megrendelés ténye feltételezi az Ügyfél részéről az internet technikai és műszaki korlátainak, veszélyeinek ismeretét és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások igénybevételével együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

11.2. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit a jövőre kiterjedő hatállyal egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a Honlap felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Honlap használatának feltétele, hogy az Ügyfél a Honlapon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja. Újabb szerződéskötés esetén a korábban már szerződést kötő Ügyfél nem hivatkozhat a korábban hatályos ÁSZF tartalmára mint a Felek között kialakult és alkalmazott szerződési gyakorlatra.

11.3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az Ekertv. rendelkezései az irányadók.

 

Hatályos: 2018. március 1. napjától

 

Internetes elérés helye: https://gdpr-okosan.hu/

 

HumanoiT Informatikai Kft.